Committees

 

HONORABLE CHAIR
Wei Huang, Nanjing 
 

COCHAIRS
Xiaochen Dong, Nanjing
Fengwei Huo,
Nanjing
Jianpu Wang, Nanjing
Yuping Wu, Nanjing

General Secretary
Lijun Fu & Yusong Zhu

Members

 

 International Advisory Board