Venue

 

Nanjing Tech University (南京工業大學)

Nangjing (南京), China
15th -20th October, 2017

Nanjing is the capital of Jiangsu Province. You can easily transfer from almost any large airport in China such as Beijing, Shanghai, Guanzhou,Shenzhen, Kunming and Xi’An to Nanjing Airport.