Committees

 

Honorary Chairman
Yingyan Jiang, Beijing

Co-Chairs
Yuping Wu, Shanghai      Shiyou Guan, Shanghai
G.X. Wang, Sydney

General Secretary
Yaqiong Yang, Shanghai 

Members

Ruke Bai

Hefei

Shaokui Cao

Zhengzhou

Fen’er Chen

Shanghai

Liban Chen

Guangzhou

Jianhua Dong

Beijing

Kannian Fan

Shanghai

Shoukuan Fu

Shanghai

Jingxing Gao

Xiamen

Zhiyi Ge

Ningbo

Zhewen Han

Shanghai

Wenping Hu

Beijing

Meiyu Huang

Beijing

Ming Jiang

Shanghai

Guoxin Jin

Shanghai

Bin Li

Shanghai

Yinfeng Liu

Shanghai

Wenhua Sun

Beijing

Liming Tang

Beijing

Shenguo Wang

Beijing

Yunpu Wang

Lanzhou

Peiyi Wu

Shanghai

Mujie Yan

Hangzhou

Shiyong Yang

Beijing

Youliang Zhao

Suzhou

Rongben Zhang

Beijing

 International Advisory Board

S. Asaoka Japan
A. Baba Japan
D.Y. Chao China
C.Y. Chen China
J. Cho South Korea
Y. Cohen Israel
J. Collin France
W. Dai China
A.S. Demir Turkey
M. Eisen Israel
A.J. Attias France
X.L. Feng Germany
G. Frater Switzerland
L.H. Gan Singapore
K.E. Geckeler South Korea
A. Hirao Japan
J. Inanaga Japan
E.T. Kang Singapore
Y. Kawakami Japan
Y. Kimura Japan
N. Koide Japan
N. Kuramoto Japan
R.S. Liu Taiwan, China
P.H.L. Notten Netherland
S. Penczek Poland
R. Robison Australia
H. Schumann Germany
A. Seeboth Germany
Y. Shchipunov Russia
M. Shimizu Japan
J.L. Taverdet France
K. Undheim Norway
O. Unger UK
T. Uryu Japan
G.X. Wang Australia
X.L. Wang Australia
T. Yoshida Japan
D.H. Yu Australia
M. Yus Spain
L. Zhang Canada
J.J. Zhang Canada
P. Zugenmaier Germany