Committees

HONORARY CHAIRMAN

Yingyan Jiang, Beijing

 
COCHAIRMEN

Yuping Wu, Shanghai,
Prof. Yuping Wu,
New Energy and Materials Laboratory (NEML),
Department of Chemistry,
Fudan University,
Shanghai 200433,
China.
Tel/Fax: +86-21-5566 4223,
Email: wuyp@fudan.edu.cn)      
 
Shiyou Guan, Shanghai 
Prof. Dr. Shiyou Guan,
School of Materials Science and Engineering,
Southeast China University,
Shanghai 200237, China.
Email: syguan@ecust.edu.cn)
 
G.X. Wang, Sydney
Prof. Dr. Guoxiu Wang
Department of Chemistry and Forensic Science
University of Technology, Sydney
Broadway, Sydney, New South Wales 2007
Australia
Email: Guoxiu.wang@uts.edu.au)
 
 
GENERAL SECRETARY

Ms. Shu Tian, Shanghai
 
MEMBERS

Ruke Bai, Hefei
Shaokui Cao, Zhengzhou
Fen’er Chen, Shanghai
Liban Chen, Guangzhou
Jianhua Dong, Beijing
Kannian Fan, Shanghai
Shibi Fang, Beijing
Shoukuan Fu, Shanghai
Jingxing Gao, Xiamen
Changri Han, Haikou
Zhewen Han, Shanghai
Wenping Hu, Beijing
Meiyu Huang, Beijing
Ming Jiang, Shanghai
Guoxin Jin, Shanghai
Mingchun Li, Quanzhou
Xiaoliu Li, Baoding
Wenhua Sun, Beijing
Liming Tang, Beijing
Fuli Tian, Hohhot
Shenguo Wang, Beijing
Yunpu Wang, Lanzhou
Peiyi Wu, Shanghai
Mujie Yan, Hangzhou
Shiyong Yang, Beijing
Fa’ai Zhang, Guilin
Rongben Zhang, Beijing
Dongyuan Zhao, Shanghai
 
INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

S. Asaoka, Japan
A. Baba, Japan
D.Y. Chao, China
C.Y. Chen, China
J. Cho, South Korea
Y. Cohen, Israel
J. Collin, France
W. Dai, China
A.S. Demir, Turkey
M. Eisen, Israel
X.S. Fang, Japan
X.L. Feng, Germany
G. Frater, Switzerland
L.H. Gan, Singapore
K.E. Geckeler, South Korea
A. Hirao, Japan
J. Inanaga, Japan
E.T. Kang, Singapore
Y. Kawakami, Japan
Y. Kimura, Japan
N. Koide, Japan
N. Kuramoto, Japan
D.J. Liaw, Taiwan, China
S. Penczek, Poland
E. Poetsch, Germany
R. Robison, Australia
H. Schumann, Germany
A. Seeboth, Germany
Y. Shchipunov, Russia
M. Shimizu, Japan
J.L. Taverdet, France
K. Undheim, Norway
O. Unger, UK
T. Uryu, Japan
G.X. Wang, Australia
X.L. Wang, Australia
T. Yoshida, Japan
D.H. Yu, Australia
M. Yus, Spain
L. Zhang, Canada
J.J. Zhang, Canada
P. Zugenmaier, Germany
 

   2011 Copyright NMS All rights reserved.

   Support by Shanghai HSIR360 Co.Ltd