Committees

HONORARY CHAIRMAN
Ying-Yan Jiang, Beijingļ¼ŒRen-Xi Zhuo, Wuhan

COCHAIRMEN
Jin-Lin Li, Wuhan, Yu-Ping Wu, Shanghai

GENERAL SECRETARY
Jun-Cheng Hu, Wuhan, Ting-Cheng Li, Wuhan

MEMBERS

Ru-Ke Bai, Hefei

Shao-Kui Cao, Zhengzhou

Fen-Er Chen, Shanghai

Ai-Qing Zhang, Wuhan

Jian-Hua Dong, Beijing

Kan-Nian Fan, Shanghai

Shi-Bi Fang, Beijing

Shou-Kuan Fu, Shanghai

Jing-Xing Gao, Xiamen

Chang-Ri Hah, Haikou

Zhe-Wen Han, Shanghai

Ke-Jian Deng, Wuhan

Mei-Yu Huang, Beijing

Ming Jiang, Shanghai

Guo-Xin Jin, Shanghai

Ming-Chun Li, Quanzhou

Xiao-Liu Li, Baoding

Wen-Hua Sun, Beijing

Li-Ming Tang, Beijing

Fu-Li Tian, Hohhot

Shen-Guo Wang, Beijing

Yun-Pu Wang, Lanzhou

Pei-Yi Wu, Shanghai

Mu-Jie Yan, Hangzhou

Shi-Yong Yang, Beijing

Fa-Ai Zhang, Guilin

Rong-Ben Zhang, Beijing

Dong-Yuan Zhao, Shanghai


INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

S. Asaoka, Japan

A. Baba, Japan

D. Y. Chao, China

C.Y. Chen, China

Y. Cohen, Israel

J. Collin, France

W. Dai, China

A.S. Demir, Turkey

M. Eisen, Israel

X.S. Fang, Japan

G. Frater, Switzerland

L. H. Gan, Singapore

K.E. Geckeler, South Korea

A. Hirao, Japan

J. Inanaga, Japan

E.T. Kang, Singapore

Y. Kawakami, Japan

Y. Kimura, Japan

N. Koide, Japan

N. Kuramoto, Japan

Z. Ogumi, Japan

S. Penczek, Poland

E. Poetsch, Germany

H. Schumann, Germany

A. Seeboth, Germany

M. Shimizu, Japan

J.L. Taverdet, France

K. Undheim, Norway

O. Unger, UK

T. Uryu, Japan

G.X. Wang, Australia

T. Yoshida, Japan

M. Yus, Spain

J.J. Zhang, Canada

P. Zugenmaier, Germany

R. Richards, US

 

   2010 Copyright NMS All rights reserved.

   Support by Shanghai HSIR360 Co.Ltd